Створення: 31.10.2018

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв – 31/10/2018

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 1702689грн. у формi продажу комплексу нежитлових будiвель та споруд; земельної дiлянки загальною площею 2,1107га; виробничих запасiв; малоцiнних швидкозношувальних предметiв, прийняте загальними зборами 31.10.2018р.Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 1671000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 101,9%. Загальна кiльк. голосуючих акцiй 6173002шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах 6052074шт., кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 6052074шт.; «проти» 0.