Створення: 29.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/04/2013

Наказом генерального директора від 29.04.13 звiльнена: головбух Філь Тетяна Григорівна, перебувала на посаді з 29.02.08, володіє 0,0287% акцій ПАТ. Тим же наказом призначена на невизначений термін головбухом Саламова Лариса Вячеславівна, акціями ПАТ не володіє, попередня посада: бухгалтер. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Троян Геннадій Іванович.