Створення: 26.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Троян Геннадiй Iванович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05487320
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 74800
        Населений пункт м. Каховка
        Вулиця, будинок вул. Промислова, 4
        Міжміський код, телефон та факс (05536) 2-73-14, (05536) 2-73-14
        Електронна поштова адреса емітента 183_kahrah@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) kahrah.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Каховський райагрохiм"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 681623
   Дата видачі 28-06-1996
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Каховської мiської ради Херсонської обл.
   Зареєстрований статутний капітал 1741640
   Сплачений статутний капітал 1741640

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ
   МФО банку 380805 Рахунок 26004328678
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 2 особи, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 2 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi становила 2 особи. Розмiр фонду оплати працi за 2012 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2011 роком на 0,8 тис. грн i склав 12,9 тис. грн., що обумовлено збiльшенням заробiтної плати працiвникiв товариства. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   03-05-2012
   89
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт директора про результати дiяльностi за 2011р. 2.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2011р. 4.Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку iз змiнами законодавства. 5.Переобрання наглядової ради товариства. 6.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Рiшення, прийнятi зборами: 1. Звiт виконавчого органу прийняти до вiдома, затвердження звiту здiйснити пiсля звiтiв та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердженi. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та баланс товариства за 2011р. затвердженi; збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 4. Нова редакцiя статуту публiчного акцiонерного товариства "Каховський райагрохiм" прийнята; генеральному директору товариства Трояну Геннадiю Iвановичу вiд iменi зборiв доручено пiдписати нову редакцiю статуту та органiзувати її державну реєстрацiю. 5. Наглядова рада ПАТ "Каховський райагрохiм" обрана термiном на 3 роки в складi: голова наглядової ради Лашкул Володимир Григорович, члени ради - Фiль Тетяна Григорiвна, Паламарчук Олег Дмитрович. 6. Затвердити попередньо значнi правочини, якi можуть вичинятися товариством протягом року, на суму граничної сукупної вартостi до 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   , Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член ревiзiйної комiсiї  Саламова Лариса Вячеславiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова наглядової ради  Лашкул Володимир Григорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 26-12-1996 6 052 074 86.87320571415% 6 052 074 
   Член наглядової ради, головний бухгалтер  Фiль Тетяна Григорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 01-04-2009 2 000 0.02870857353% 2 000 
   Член наглядової ради  Клименко Iрина Валерiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибанова Оксана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 26-12-1996 30 383 0.43612629476% 30 383 
   Усього   6 084 457 87.33804058244 % 6 084 457 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Троян Генадiй Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища, Мелiтопольський сiльськогосподарський iнститут, факультет механiзацiя
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Землероб", директор
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Саламова Лариса Вячеславiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Харкiвський ДЗДА, менеджер-економiст
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Землероб", бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1951
   Освіта Вища, Київський унiверситет iм. Шевченка
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МВСК "Iнфоспорт", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради, у складi наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання повноважень усього складу виконавчого органу; та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.05.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в МВСК "Iнфоспорт" (мiсцезнаходження: м. Київ), а також посаду голови наглядової ради в ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Таврiйськ, вул. Портова, 1-б). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Фiль Тетяна Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський державний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав КПА "Мiськводоканал" м. Н. Каховка, головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради, у складi наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання повноважень усього складу виконавчого органу; та iн. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду на посадi головного бухгалтера отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.05.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Таврiйськ, вул. Портова, 1-б). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Клименко Iрина Валерiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1985
   Освіта Вища, Київський славистический университет
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдинг Iнфоспорт Груп", менеджер по маркетингу та рекламi
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2013 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи вiдсутнiй, перелiк попереднiх посад: менеджер по маркетингу та рекламi. Посадова особа обiймає посаду менеджера по маркетингу та рекламi в ТОВ "Холдинг Iнфоспорт Груп" (мiсцезнаходження: м. Київ, Кловський узвiз, 10). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Економiчна академiя Мунiципального управлiння
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", фiнансовий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор. Посадова особа обiймає посаду голови ревiзiйної комiсiї в ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Таврiйськ, вул. Портова, 1-б). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   30-03-2011 20/21/1/11 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA4000119572 Документарна 0.25 6966560 1741640 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Каховський райагрохiм" є правонаступником ВАТ "Каховський райагрохiм", створеного в процесi приватизацiї. ВАТ "Каховський Райагрохiм" було засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi вiд 21.06.1996 р. за № 769 шляхом перетворення державного пiдприємства "Каховський Райагрохiм" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Декретом Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 17.05.93 р. за № 51/93 "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi", Указа Призидента України вiд 07.12.92 р. № 66.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика Товариства з питань ведення бухгалтерського облiку визначена вiдповiдно до вимог ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв та затверджена наказом по пiдприємству вiд 03.01.2012р. № 2. Облiковою полiтикою передбачено: об'єктом, який вiдноситься до основних засобiв, визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 2 500 грн.; до малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби", вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 2 500 грн.; застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний метод амортизацiї, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, установленi i затвердженi наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацiю; установити такi методи нарахування амортизацiї для: - iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; - малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта; термiн корисного використання нематерiальних активiв встановлюється наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в експлуатацiю; застосовувати прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв; оцiнку запасiв при їх вибуттi здiйснювати по середньозваженiй собiвартостi. Так як, Товариство з 01.01.2012р. для складання фiнансової звiтностi застосовує МСФЗ, Положенням про облiкову полiтику визначенi основи складання попередньої фiнансової звiтностi, сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до визначеної концептуальної основи: у попереднiй фiнансовiй звiтностi активи та зобов'язання розподiленi на поточнi та непоточнi як окремi класифiкацiї. Розподiл проведено з урахуванням термiну їх використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; при складаннi попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ використовується первiсна iсторична собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, вiдповiдно до норм Додатку Г МСФЗ 1, параграф Г5, Г6, як доцiльна собiвартiсть; основнi засоби первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї; класифiкацiя основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку здiйснюється за такими групами та з наступними мiнiмально-допустимими строками корисного використання: земельнi дiлянки (строк - не обмежений); будiвлi - строк - 20 рокiв; споруди - строк 15 рокiв; передавальнi пристрої - строк 10 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки; iншi основнi засоби - 12 рокiв; лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї основних засобiв встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначений у наказi по пiдприємству. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на пiдприємство та при визнаннi його активом; лiквiдацiйна вартiсть та строк корисної експлуатацiї переглядаються на кiнець звiтного року, та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiни в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до МСБО № 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; амортизацiя основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу по всiх групах основних засобiв, за винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних iнвестицiй, на якi амортизацiя не нараховується; при нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовується; доходи вiд оренди: договори оренди, за умовами яких до орендаря переходять практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як фiнансова оренда. Iншi договори оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом строку оренди; забезпечення створюються пiд майбутнi витрати i платежi для вiдшкодування наступних операцiйних витрат: на виплату вiдпусток працiвникам; при розрахунку суми забезпечення, крiм витрат за майбутнiми виплатами персоналу враховується також сума забезпечення обов'язкових вiдрахувань на державне соцiальне страхування з цих виплат.
   Текст аудиторського висновку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ТАВРIДА" Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2284 вiд 22 червня 2001р. Україна, 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. М. Букiна, 12, тел. (05549) 5-08-44. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк Публiчного акцiонерного товариства "Каховський райагрохiм" Акцiонерам Керiвництву ПАТ "Каховський райагрохiм" Основнi вiдомостi про емiтента. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Каховський райагрохiм"; Код за ЄДРПОУ: 05487320; Мiсцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, будинок 4; Дата первинної реєстрацiї: 28.06.1996р. - зареєстровано виконавчим комiтетом Каховської мiської ради Херсонської обл. Опис аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi, складеної управлiнським персоналом, яка включає Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2012р. та примiтки до фiнансової звiтностi, на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства є попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ, як визначено у Спiльному листi НБУ, МФУ та Держкомстату України вiд 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702. Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з ПСБО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО № 1. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство керувалося iншими нормативно-правовими актами щодо питань складання фiнансової звiтностi в Українi при застосуваннi МСФЗ. Товариством розроблено Положення про облiкову полiтику, в якому визначено сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. Публiчним акцiонерним товариством "Каховський райагрохiм", керуючись нормами ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", роз'ясненнями, наданими у спiльному листi НБУ, МФУ та Держкомстату України вiд 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702, прийнято рiшення про застосування МСФЗ для складання фiнансової звiтностi та обрано дату переходу - 01 сiчня 2012 р. Вiдповiдно до роз'яснень Мiнiстерства фiнансiв України, наведених у листi вiд 04.01.2013р. № 31-08410-06-5/188, звiтнiсть складена по формам, встановленим ПСБО № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженим наказом МФУ вiд 25.02.2000р. № 39, зi змiнами внесеними наказом МФУ № 1591. Аудит проведено з метою пiдтвердження фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, яка надається до НКЦПФР у складi рiчної регулярної iнформацiї емiтента. При проведенi аудиторської перевiрки врахованi Вимоги Державної комiсiї з ЦПФР до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженi Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360; роз'яснення, наведенi у листi НБУ, МФУ, Держстатистики вiд 07.12.2011р. за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702, у листi МФУ вiд 04.01.2013р. № 31-08410-06-5/188. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо даної попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi Рiшенням АПУ як Нацiональнi стандарти аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi нашого судження, яке 'рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, нами розглянутi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, яких достатньо для висловлення умовно-позитивної думки щодо попередньої фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки При висловленi своєї думки ми враховуємо той факт, що попередня фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк, складена за формами, наведеними у додатку до ПСБО № 25, затвердженому наказом МФУ № 39 вiд 25.02.2000р., з урахуванням доповнень, внесених наказом МФУ № 1591. Форми звiтностi, передбаченi ПСБО, не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСФЗ. Iснуюча невiдповiднiсть структури i змiсту фiнансової звiтностi впливає на висловлення нами умовно-позитивної думки. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строки корисної експлуатацiї об'єктiв не переглядалися. Вимоги пунктiв 51 та 61 МСБО № 16, не виконуються. Станом на 31.12.2012 року на балансi облiковуються основнi засоби балансова вартiсть яких дорввнює нулю, що суперечить вимогам п. 7 МСБО16. Для приведення їх у вiдповiдальнiсть з п.7 МСФО 16, вартiсть об'єктiв слiд достовiрно оцiнити. Нарахування резерву сумнiвних боргiв не здiйснювалося, чим порушено вимоги п. п. 58,63 МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Пiдприємством не створюється забезпечення виплат вiдпусток працiвникам, чим порушується МСБО 19 "Виплати працiвникам". Оскiльки укладення договору здiйснено пiсля звiтної дати, ми не мали можливостi брати участь в iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей пiдприємства, як наслiдок, ми не мали можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення не модифiкованої думки. Висновок На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть у складi Балансу (ф. № 1-м) станом на 31.12.2012 р. та Звiту про фiнансовi результати (форма 2-м) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, за винятком впливу обставин, вказаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Каховський райагрохiм", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Каховський райагрохiм" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Каховський райагрохiм" може бути не прийнятною для iнших цiлей. Характеристика статей фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк Товариством здiйснювався у вiдповiдностi з вимогами Нацiональних положень бухгалтерського облiку, якi дiяли в Українi протягом звiтного перiоду. Господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку вiдображалися вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291 (далi Iнструкцiя № 291). Iнформацiя про активи, зобов'язання, власний капiтал пiдприємства, у попереднiй фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до концептуальної основи пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. Наказом вiд 03.01.2012р. № 2 затверджено Положення про облiкову полiтику, в якому визначенi основи складання попередньої фiнансової звiтностi, сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до визначеної концептуальної основи. Товариством проведено трансформацiю статей попередньої фiнансової звiтностi та складено баланс станом на 01.01.2012р. та на 31.12.2012р. Вiдповiдно до п. 60 МСБО № 1 у фiнансовому звiтi активи та зобов'язання розподiленi на поточнi та непоточнi як окремi класифiкацiї. Розподiл проведено з урахуванням термiну їх використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Загальна сума фiнансових ресурсiв Товариства станом на 31.12.2012р. склала 2195,1 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок звiтного перiоду зменшилася на 38,8 тис. грн. Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби здiйснювалося у вiдповiдностi з П(С)БО № 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом МФУ вiд 27.04.2000 р. № 92. При вiдображенi iнформацiї про основнi засоби у попереднiй фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ. Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 2181,7 тис. грн. (первiсна вартiсть - 2831,8 тис. грн., знос нараховано в сумi 650,1 тис. грн.). У складi основних засобiв облiковуються земельнi дiлянки (первiсна вартiсть - 553,6 тис. грн.); будiвлi та споруди (первiсна вартiсть - 2091,5 тис. грн., знос - 580,1 тис. грн.); машини та обладнання (первiсна вартiсть - 170,3 тис. грн., знос - 54,5 тис. грн.); iншi основнi засобi (первiсна вартiсть - 15,8 тис. грн., знос - 15,1 тис. грн.); малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (первiсна вартiсть - 0,6 тис. грн., знос - 0,4 тис. грн.). Основнi засоби первiсно оцiненi за собiвартiстю, що вiдповiдає вимогам п.15 МСБО № 16. Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї (вiдповiдає вимогам п. 30 МСБО № 16). При нарахуваннi зносу основних засобiв застосовувався прямолiнiйний метод. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строки корисної експлуатацiї об'єктiв не переглядалися. Вимоги пунктiв 51 та 61 МСБО № 16, не виконуються. На нашу думку, основнi засоби, за винятком впливу обставин, вказаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", пов'язаних зi змiною строкiв корисного використання, вiдображенi у попереднiй фiнансовiй звiтностi Товариства достовiрно i повно; їх оцiнка, а також ступiнь розкриття iнформацiї, в цiлому вiдповiдають вимогам МСБО № 16 та нормам облiкової полiтики, визначеної пiдприємством. При вiдображенi iнформацiї про запаси у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ. Виробничi запаси у бухгалтерському облiку вiдображенi по первiснiй вартостi (собiвартостi), що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси". Станом на 31.12.2012 року пiдприємство має виробничi запаси загальною вартiстю 2,0 тис. грн. При вибуттi запасiв використовується метод середньозваженої собiвартостi, що вiдповiдає п.25 МСБО 2 "Запаси". При вiдображенi iнформацiї про запаси у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ. При трансформацiї запасiв визначено, що всi запаси оцiнюються за МСБО № 2. Iнформацiя про запаси у попереднiй фiнансовiй звiтностi вiдображена по статтi "Виробничi запаси". Запаси оцiненi за собiвартiстю, що вiдповiдає п. 9 МСБО № 2. Запаси, якi не вiдповiдають визначенню активiв, у звiтностi не вiдображалися. У складi запасiв вiдображенi активи, що очiкуються до вiдшкодування або погашення в термiн не бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, що вiдповiдає вимогам п. 61 МСБО № 1. На нашу думку, розкриття iнформацiї у попереднiх фiнансових звiтах, оцiнка запасiв вiдповiдає критерiям визнання активiв, визначених в МСБО № 2. Розрахунки з дебiторами в бухгалтерському облiку вiдображенi на пiдставi первинних документiв, чим пiдтверджується їх реальнiсть i достовiрнiсть. У попереднiй фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк дебiторська заборгованiсть вiдображена у складi оборотних активiв як поточнi активи. А саме: - по статтi "Дебiторська заборгованiсть з бюджетом" вiдображено заборгованiсть за бюджетом в сумi 1,3 тис. грн.; - по статтi "Iнша поточна заборгованiсть" вiдображено заборгованiсть в сумi 9,8 тис. грн. яка включає заборгованiсть по розрахункам з постачальниками у сумi 2,8 тис. грн. та розрахунки по соцiальному страхуванню - 7,0 тис. грн. Сумнiвна заборгованiсть у складi iншої дебiторської заборгованостi вiдсутня. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка дебiторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають вимогам МСБО №1 та вимогам облiкової полiтики Товариства, а також достовiрно i повно розкритi у попереднiй фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. Протягом звiтного перiоду у пiдприємства постiйно є в оборотi грошовi кошти. Станом на кiнець звiтного перiоду на поточних рахунках у банках облiковувалися грошовi кошти в нацiональнiй валютi в сумi 0,3 тис. грн. Касовi операцiї здiйснюються вiдповiдно з вимогами Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в України, затвердженого Постановою Правлiння НБУ 15.12.2004р. № 637. Правильнiсть ведення операцiй на рахунках у банках пiдтверджується виписками банку. На балансi товариства облiковуються лише поточнi зобов'язання, непоточнi зобов'язання вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012р. складає 39,7 тис. грн. У складi поточних зобов'язань облiковується торговельна кредиторська заборгованiсть постачальникам за товари, послуги - 0,2 тис. грн., розрахунки з бюджетом - 0,6 тис.грн., розрахунки з пiд звiтними особами - 32,5 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 6,4 тис. грн. Пiдприємством не створюється забезпечення виплат вiдпусток працiвникам, чим порушується МСБО 19 "Виплати працiвникам". Простроченої заборгованостi по вище вказаним зобов'язанням немає. Заборгованiсть бюджету пiдтверджується декларацiями та вiдповiдними розрахунками. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка зобов'язань Товариства вiдповiдають вимогам МСБО № 1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти; визнання та оцiнка", iншим нормативним документам та нормам встановленої облiкової полiтики Товариства, а також достовiрно i повно розкритi у попереднiй фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. Власний капiтал, який вiдображено у попереднiй фiнансовiй звiтностi складається зi статутного капiталу, додаткового капiталу та зменшено на суму непокритих збиткiв. Станом на 31.12.2012р. статутний фонд сплачений. Величина статутного фонду згiдно зi Статутом складає 1741640 грн. Статутний фонд подiлений на 6966560 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Випуск акцiй зареєстровано Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР 30.03.2011 року, реєстрацiйний номер випуску акцiй: 20/21/1/11. Додатковий капiтал вiдображено у звiтностi в сумi 5346,8 тис.грн. - сума iндексацiї основних засобiв, проведеної у 1992-1996 роках вiдповiдно до рiшень Уряду. У звiтному перiодi додатковий капiтал не змiнювався. Непокритi збитки станом на 31.12.2012р. склали 4933,0 тис грн. Сформованi за рахунок збитку, отриманого у минулi перiоди до 01.01.2012р., в сумi 4887,8 тис. грн., та збитку 2012 року в сумi 45,2 тис. грн. Ми вважаємо, що розмiр та структура власного капiталу, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства - ф. № 1-м "Баланс" станом на 31.12.2012р., вiдповiдають вимогам МСФЗ № 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi" та Статуту. Звiт про фiнансовi результати (форма 2-м) складено у вiдповiдностi з МСФЗ № 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 2 "Запаси", МСБО № 18 "Дохiд". Вiдповiдно до роз'яснень Мiнiстерства фiнансiв України, наведених у листi вiд 04.01.2013р. № 31-08410-06-5/188, звiтнiсть складена по формам, встановленим ПСБО № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженим наказом МФУ вiд 25.02.2000р. № 39, зi змiнами внесеними наказом МФУ № 1591. У фiнансовому звiтi згiдно п. 103 МСБО № 1 витрати класифiковано по методу "функцiї витрат". За результатами дiяльностi 2012 року товариством одержано збиток 45,2 тис. грн. Фiнансовий результат визначено як рiзниця мiж доходами та витратами за звiтний перiод. Доходи товариства склали 40,0 тис. грн., в тому числi: чистий дохiд вiд надання в оренду нерухомого майна - 40 тис. грн. Витрати товариства склали 85,2 тис. грн. Ми вважаємо, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, який входить до складу попередньої фiнансової звiтностi, в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них вiдповiдно до МСФЗ. До складу комплекту попередньої фiнансової звiтностi включено пояснюючi примiтки, в яких розкрито iнформацiю згiдно вимог МСФЗ. У примiтках наведено iнформацiю про трансформацiю статей попередньої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. (ф. 1-м "Баланс") та її вплив на статтi звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом здiйснення дiяльностi, операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, на обставини, якi б породжували сумнiви щодо здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у майбутньому. Iнша допомiжна iнформацiя. З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України нами розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства. Аналiз чистих активiв ВАТ показує, що за 2012 рiк їх наявнiсть зменшилась на 45,2 тис. грн. i станом на 31.12.2012р. склала 2155,4 тис. грн.; станом на 31.11.2011р. розмiр чистих активiв складав 2200,6 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв (2155,4 тис. грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (1741,6 тис. грн.) на 413,8 тис. грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. При проведеннi аудиту, розглянувши iншу iнформацiю вiдповiдно до вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не встановлено. Статутом Товариства передбачено: прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, а прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує вiд 10% до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, вiдноситься до компетенцiї наглядової ради. У 2012 роцi значнi правочини не укладалися. Стан корпоративного управлiння У 2012 роцi товариством проведенi черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 3 травня, Протокол № 1. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Каховський райагрохiм" здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 9 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 03.05.2012р.). Протягом 2012 року в товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: наглядова рада акцiонерiв товариства, ревiзiйна комiсiя, генеральний директор. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Статутом товариства передбачено: Наглядова рада скликається при необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Протягом 2012 року Наглядова рада засiдала 4 рази. Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювалося генеральним директором, в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю, яка звiтує загальним зборам. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, можна зробити висновок: прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудит-Таврiда" (Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2284, видане Аудиторською палатою України 22.06.2001р., термiн дiї - до 26.05.2016р., мiсцезнаходження: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Миколи Букiна, будинок 12, телефон (факс) 05549-50844. Дата i номер договору на проведення аудиту Пiдставою для проведення аудиту є договiр № 5 вiд 20.03.2013р. Дата початку проведення аудиту 22.03.2013р., дата закiнчення - 19.04.2013р. 19 квiтня 2013р. Директор ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит-Таврiда" _____________________ Г.I. Запорожець Сертифiкат аудитора серiї А № 000325, виданий АПУ 02.11.95р., дiйсний до 02.11.2014 р.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi пiдприємства та основною статтею доходу є надання виробничих примiщень в оренду. В минулому пiдприємство займалося оптовою торгiвлею хiмiчними продуктами, але цей вид дiяльностi на даний момент перебуває у занепадi.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п"ять рокiв не вiдбувалось придбання основних засобiв та керiвництво не впроваджувало заходiв по капiталiзацiї необоротних активiв пiдприємства. У звiтному перiодi придбання або вiдчудження активiв товариством не здiйснювалося.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Жорстка конкуренцiя, недостатнiсть фiнансових iнвестицiй та оборотних коштiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариство не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї i компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв. Кредитами банкiв товариство у звiтному перiодi не користувалося.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) станом на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень товариства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  2199.1  2181.7   0  0  2199.1   2181.7
     — будівлі та споруди  1644.9  1511.4  0  0  1644.9   1511.4
     — машини та обладнання  0.3  115.8  0  0  0.3  115.8
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  553.9  554.5  0  0  553.9  554.5
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  2199.1  2181.7  0  0  2199.1  2181.7
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 2831,8 тис. грн., знос становить 650,1 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 22,96 вiдсоткiв. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   2155.4 2200.6
   1741.6 1741.6
   1741.6 1741.6
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2155.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1741.600 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 37.1  X X
   Усього зобов'язань X 39.1  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 0,2 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 36,9 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   03-05-2012 08-05-2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2011 1 0
   3 2012 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори в минулi три роки не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 05487320
   Територія 74800, Херсонська область, д/н, м. Каховка, вул. Промислова, 4 За КОАТУУ 6510400000
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 68.20
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 74800, Херсонська область, д/н, м. Каховка, вул. Промислова, 4
   Середня кількість працівників 2
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 2199.1 2181.7
   — Первісна вартість 031 2831.8 2831.8
   — Знос 032 632.7 650.1
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 2199.1 2181.7
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 2 2
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 18.9 0
   — первісна вартість 161 18.9 0
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 6.9 0.6
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6.6 9.9
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.4 0.3
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 34.8 12.8
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 2233.9 2194.5

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1741.6 1741.6
   Додатково вкладений капітал 320 5346.8 5346.8
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4887.8 -4933
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 2200.6 2155.4
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.3 0.2
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 0 0
   — зі страхування 570 0 0
   — з оплати праці 580 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 33 38.9
   Усього за розділом IV 620 33.3 39.1
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 2233.9 2194.5
   Керівник Троян Геннадiй Iванович
   Головний бухгалтер Фiль Тетяна Григорiвна
   Примітки:
   Валюта балансу товариства станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2011 р. зменшилася на 39,4 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилася на 17,4 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 2181,7 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменешення суми оборотних активiв у порiвняннi з 2011 р. на 22,0 тис. грн. Так, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на кiнець звiтного перiоду повнiстю погашена, дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом скоротилася на 6,3 тис. грн. Сума виробничих запасiв товариства станом на кiнець звiтного року не змiнилася порiвняно iз початком звiтоного перiоду i становить 2,0 тис. грн. В той же час, зросла iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 3,3 тис. грн. Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на кiнець звiтного перiоду становить 0,3 тис. грн., що на 0,1 тис. грн. менше нiж на початок звiтного року. По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. зменшився на 45,2 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 2155,4 тис. грн. Поточнi зобов'язання товариства станом на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зросли на 5,8 тис. грн. Так, iншi поточнi зобов'язання товариства збiльшилися на 5,9 тис. грн., а кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги скоротилася на 0,1 тис. грн. Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 48
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 0 48
   Інші операційні доходи 040 40 0
   Інші звичайні доходи 050 0 0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 40 48
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 19.5 10.3
   Інші операційні витрати 090 65.7 156.3
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 3.1 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 0 0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 85.2 166.6
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -45.2 -118.6
   Податок на прибуток 140 0 2.5
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -45.2 -121.1
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Данi ф.2-м вiдображають реальний фiнансовий стан товариства за звiтний рiк. Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 45,2 тис. грн. (у 2011 р. збиток склав 121,1 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що товариство у звiтному перiодi не злiйснювало фiнансово-господарської дiяльностi. Джерелом доходу у звiтному перiодi були лише надходження у виглядi iнших операцiйних доходiв у сумi 40,0 тис. грн. (доходи вiд надання в оренду нерухомостi). Витрати товариства у звiтному роцi склали 85,2 тис. грн., що на 81,4 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод минулого року.
  • Примітки

   Примітки