Створення: 25.04.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Троян Геннадiй Iванович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   24-04-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05487320
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 74800
        Населений пункт м. Каховка
        Вулиця, будинок вул. Промислова, 4
        Міжміський код, телефон та факс (05536) 2-73-14, (05536) 2-73-14
        Електронна поштова адреса емітента k.agro@hb.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.kahrah.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi в зв'язку з тим, що особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   25-03-2016
   98
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2015р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2015р. 5.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв не надходило. По всiх питаннях рiшення прийнятi. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер  Саламова Лариса Вячеславiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Лашкул Володимир Григорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 6 052 074 86.87320571415% 6 052 074 
   Голова наглядової ради  Фiль Тетяна Григорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 000 0.02870857353% 2 000 
   Член наглядової ради  Новiкова Свiтлана Олексiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибанова Оксана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 30 383 0.43612629476% 30 383 
   Усього   6 084 457 87.33804058244 % 6 084 457 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Троян Генадiй Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища, Мелiтопольський сiльськогосподарський iнститут, факультет механiзацiя
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Землероб", директор
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.02.2011 р. на термiн до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Саламова Лариса Вячеславiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Харкiвський ДЗДА, менеджер-економiст
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Землероб", бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду на посадi головного бухгалтера отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. На посадi члена ревiзiйної комiсiї винагорода емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.02.2011 р. на термiн 3 роки. Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера наказом генерального директора вiд 29.04.2013 р. на невизначений термiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Фiль Тетяна Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський державний технiчний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 20
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради, у складi наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання повноважень усього складу виконавчого органу; та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 20 рокiв, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Таврiйськ, вул. Портова, 1-б). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1951
   Освіта Вища, Київський унiверситет iм.Шеченка.
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдинг Iнфоспорт Груп", генеральний директор.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради, у складi наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання повноважень усього складу виконавчого органу; та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 24 роки, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп"(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Молодогвардiйська, 15), а також посаду голови наглядової ради в ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Таврiйськ, вул. Портова, 1-б). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Новiкова Свiтлана Олексiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1991
   Освіта Вища, Нацiональний авiацiйний унiверситет, Гуманiтарний iнститут. Спецiальнiсть - перекладач.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдинг Iнфоспорт Груп", менеджер.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки, перелiк попереднiх посад: менеджер по маркетингу та рекламi. Посадова особа обiймає посаду менеджера по маркетингу та рекламi в ТОВ "Холдинг Iнфоспорт Груп" (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Молодогвардiйська, 15)). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Економiчна академiя Мунiципального управлiння
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", фiнансовий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор. Посадова особа обiймає посаду голови ревiзiйної комiсiї в ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Таврiйськ, вул. Портова, 1-б). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 6 052 074 87 6 052 074 0 0 0
   Усього  6 052 074 87 6 052 074 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8, м.Київ, 04071.
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 591-04-39.
   Факс (044) 482-52-14.
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   30-03-2011 20/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119572 Документарна 0.25 6966560 1741640 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Каховський райагрохiм" є правонаступником ВАТ "Каховський райагрохiм", створеного в процесi приватизацiї. ВАТ "Каховський Райагрохiм" було засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi вiд 21.06.1996 р. за № 769 шляхом перетворення державного пiдприємства "Каховський Райагрохiм" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Декретом Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 17.05.93 р. за № 51/93 "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi", Указа Призидента України вiд 07.12.92 р. № 66.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Щодо основ складання фiнансової звiтностi та облiкову полiтику пiдприємства. Наказ № 1 04 сiчня 2016 р. м.Каховка "про облiкову полiтику на пiдприємствi" Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIУ наказую встановити такi принципи, методи i процедури, що будуть використовуватись пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi i формувати облiкову полiтику пiдприємства. I. Органiзацiя бухгалтерського облiку 1. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi i на виконання пункту 4 статтi 8 Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" (далi - Закон про бухгалтерський облiк), встановити з 16 сiчня 2012 року у ПАТ "Каховський Райагрохiм" такi засади органiзацiї бухгалтерського облiку: 1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер. 1.2. Кiлькiсний та якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом i затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства. 2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються Законом про бухгалтерський облiк, цим наказом та затвердженими посадовими iнструкцiями. 2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк головний бухгалтер пiдприємства: 2.1.1. забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених даних методологiчних засад бухгалтерськогооблiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; 2.1.2. органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 2.1.3. бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачами та вiдшкодуванням втрат вiд недостач, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства. 2.2. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання усiма структурними пiдроздiлами й усiма працiвниками пiдприємства. 2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та вiдповiдних звiтах згiдно з перелiком, наведеним у додатку до цього наказу (крiм платiжних доручень). 2.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, призначеним на вiдповiдну посаду його власником(ми), згiдно з перелiком питань, наведених у пунктi 2.1 цього наказу. 2.3.1. За вiдсутностi головного бухгалтера вище зазначенi (див.п. 2.1 цього наказу) обов'язки та вiдповiдальнiсть покладаються на бухгалтера. 2.3.2. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється посадовими iнструкцiями, якi затверджуються керiвником пiдприємства. 3. Посадова особа, яка надiляється правом дозволу на проведення господарських операцiй- генеральний директор 3.1. Перелiченi особи надiляються правами та несуть повну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та статуту пiдприємства згiдно з посадовими iнструкцiями. 4. Затвердити перелiк посадових осiб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матерiальнiцiнностi (додаток до наказу №1). 4.1. Перелiченi особи надiляються правами та несуть повну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть проведених операцiй законодавчим актам та статуту пiдприємства згiдно з посадовими iнструкцiями та чинними законодавчими актами України. 5. Обов'язок щодо складання фiнансової звiтностi та iншої звiтностi на вимогу власникiв, органiв статистики покласти на головного бухгалтера. II. Ведення бухгалтерського облiку 1. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювати iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С 8:Бухгалтерiя. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть реєстрiв облiку, порядку й способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера пiдприємства. 2. Затвердити перелiк первинних документiв, якi застосовуються пiдприємством у практичнiй дiяльностi й офiцiйно затвердженi вiдповiдними державними органами, у додатку до цього наказу (додаток №2) 3. Затвердити форми первинних облiкових документiв (зведених первинних документiв), якi застосовуються пiдприємством у практичнiй дiяльностi, але не затвердженi вiдповiдними державними органами, у додатку до цього наказу. 4. До бланкiв суворої звiтностi вiдносити: згiдно з постановою КМУ вiд 19.04.1993 р. №283 - довiренiсть на отримання ТМЦ 4.1. Затвердити перелiк посадових осiб, якi використовують бланки суворої звiтностi у роботi: Виписує, реєструє, вiдповiдає за облiк довiреностей - гол.бухгалтер Саламова Л.В. Перелiк посадових осiб, якi використовують бланки суворої звiтностi у роботi -генеральний директор - Троян Г.I. _________________ 4.2 Надати право пiдпис удовiреностей на отримання товарно-матерiальних цiнностей, укладання угод директору пiдприємства. 5. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiвУкраїни вiд 24.05.95 р. №88, всi первиннi документи, облiковi реєстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складаються українською мовою. 6. Установити мiсце зберiгання (архiв пiдприємства) первинних документiв та реєстрiв бухгалтерського облiку, виготовлених як на паперових, так i на магнiтних носiях iнформацiї (дискети, компакт-диски). Строки зберiгання встановлюються вiдповiдно до законодавства. Вiдповiдальна особа за зберiгання: - бухгалтерських документiв - головний бухгалтер; - кадрових документiв, наказiв, договорiв, листування, розпорядження - iнспектор з кадрiв; - технiчної документацiї - генерального директора 7. Затвердити розроблений на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй (див. наказ МФ України вiд 21.12.99 р. №291) робочий план рахункiв iз використанням рахункiв першого, другого та третього порядкiв (додаток до наказу №3) 8. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних документiв: 8.1. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни окремих параметрiв облiкової полiтики на наступний звiтний перiод (рiк), проводиться перед складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства у перiод з 15 листопада до 30 грудня та в перiод з 15 травня до 30 червня в обов'язковому порядку. Точний час i порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником пiдприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом); 8.2. У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником пiдприємства на пiдставi чинного законодавства у мiру необхiдностi. (Згiдно з Iнструкцiєю з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв i документiв та розрахункiв затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 р. №69 (далi - Iнструкцiя №69) наводиться повний перелiк об'єктiв та перiодичнiсть (або умови) iнвентаризацiї). 8.3. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та позапланових iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей, контроль за рухом ТМЦ,тощо) затвердити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi: Голова комiсiї: генеральний директор - Троян Г.I. Члени комiсiї: Гол.бухгалтер Саламова Л.В. 8.3.1. Права й обов'язки та завдання, якi покладаються на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, визначенi Iнструкцiєю №69. 8.3.2. Додатково до завдань, обумовлених Iнструкцiєю №69, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю покладаються завдання з визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi принципiв, методiв i процедур облiкової полiтики; з проведення робiт щодо оцiнки активiв та зобов'язань; з розробки та затвердження пропозицiй щодо їх змiни на наступний звiтний рiк, проведення внутрiшнього контролю на пiдприємствi. 8.4. Iнвентаризацiя каси пiдприємства проводиться не рiдше одного разу на рiк. 9. Ведення облiку касових операцiй, вiдповiдальна особа за дотриманням касової дисциплiни - бухгалтер III. Принципи i методи вiдображення у бухгалтерському облiку окремих активiв i господарських операцiй 1. Основнi засоби Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" пiдприємством обрано метод прямолiнiйний нарахування амортизацiї основних Вартiсну ознаку предметiв, що належать до малоцiнних необоротних матерiальних активiв, встановлено у сумi до 1 000 грн Амортизацiю за МНМА нараховувати у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. До наказу додається вiдомiсть основних засобiв (додаток №4) Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що веде до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством (вибрати). 2. Нематерiальнi активи Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв. При цьому лiквiдацiйну вартiсть прирiвнюємо до нуля. 3. Запаси Первинна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за одним iз таких методiв: - середньозваженої собiвартостi Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей таким чином за пiдроздiлами: - у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумовому вимiрi; - на складах - у кiлькiсному вираженнi. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. 4. Дебiторська заборгованiсть Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв. 6. Зобов'язання Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому у наслiдок його погашення. Довгостроковi зобов'язання , на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються за їх теперiшньою вартiстю з урахуванням умов та виду зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення. 7. Дохiд Дохiд визнається i оцiнюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд". До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються суми доходiв, нарахованих протягом поточного перiоду, якi будуть визначенi у наступних звiтних перiодах. За виписку податкових накладних вiдповiдальна особа - головний бухгалтер 8. Витрати Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" витрати вiдображаються у балансi одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з доходами , для отримання яких вони понесенi. Контроль за обробленням первинної документацiї вiд постачальникiв вiдповiдальна особа - бухгалтер До виробничої собiвартостi продукцiї включати: - прямi витрати; - загальновиробничi витрати. - адмiнiстративнi витрати - витрати на збут До складу витрат майбутнiх перiодiв включаються витрати, якi здiйсненi у звiтному перiодi, але пiдлягають вiднесенню до витрат у майбутнiх звiтних перiодах. IV. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх перiодах, здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року. Виправлення помилок, якi вiдносяться до попереднiх перiодiв, передбачає повторне вiдображення вiдповiдної порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Облiкова полiтика може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй чи операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Контроль за виконанням конкретних пунктiв наказу покладається на: головного бухгалтера Генеральний директор Троян Г.I. Головний бухгалтер Саламова Л.В.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi пiдприємства та основною статтею доходу є надання виробничих примiщень в оренду. В минулому пiдприємство займалося оптовою торгiвлею хiмiчними продуктами, але цей вид дiяльностi на даний момент перебуває у занепадi.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п"ять рокiв не вiдбувалось придбання основних засобiв та керiвництво не впроваджувало заходiв по капiталiзацiї необоротних активiв пiдприємства. У звiтному перiодi придбання або вiдчудження активiв товариством не здiйснювалося.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Жорстка конкуренцiя, недостатнiсть фiнансових iнвестицiй та оборотних коштiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариство не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї i компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв. Кредитами банкiв товариство у звiтному перiодi не користувалося.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) станом на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень товариства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  1924  1841   0  0  1924   1841
     — будівлі та споруди  1255  1172  0  0  1255   1172
     — машини та обладнання  116  116  0  0  116  116
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  553  553  0  0  553  553
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  1924  1841  0  0  1924  1841
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 2832 тис. грн., знос становить 991 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 35%. Залишкова вартiсть основних засобiв складає 1841 тис. грн. В складi основних засобiв залишкова вартiсть будiвель та споруд становить 1172 тис. грн, машин та обладнання 116 тис. грн., iншi основнi засоби 553 тис. грн. Будiвлi та споруди займають найбiльшу питому вагу у складi основних засобiв товариства (65,23 вiдсоткiв). Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення та є власнiстю товариства. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   1820 1920
   1742 1742
   1742 1742
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1820.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1742.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 37  X X
   Усього зобов'язань X 38  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за виконанi роботи, товари, послуги складає 1 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 36 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 1 0
   2 2015 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори в минулi три роки не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий. 
 • Річна фінансова звітність