Створення: 30.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 03/05/2012

ПАТ “Каховський райагрохім” скликає загальні збори акціонерів 03.05.12 о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Каховка, вул.Промислова, 4.з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів за 2011р.
  4. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку із змінами законодавства.
  5. Переобрання наглядової ради товариства.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.04.12.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за зазначеною вище адресою, звернувшись для цього до голови правління.

Реєстрація учасників 03.05.12 з 09.15 до 09.55 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 2199/2306. Основні засоби 2199/2306. Запаси  2/2 Сумарна дебіторська заборгованість 32/43. Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4/3. Непокритий збиток (4888)/(4767). Власний капітал 2201/2322. Статутний капітал 1742/1742. Поточні зобов’язання 33/32. Збиток (121)/(76). Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000000/40000000. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2/2.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 60(1313) від 29.03.12.