Створення: 07.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 18/04/2014

Публічне акціонерне товариство “Каховський райагрохім” скликає загальні збори акціонерів 18.04.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Каховка, вул.Промислова, 4, з таким порядком денним:

 1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р.
 2. Звіт наглядової ради про роботу в 2013р.
 3. Звіт та висновки ревізійної комісії стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 14.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 18.04.13 з 09.15 до 09.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 2124/2195.
 • Основні засоби 2111/2182.
 • Запаси 2/2.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 11/11.
 • Нерозподілений прибуток -5005/-4933.
 • Власний капітал 5347/5347.
 • Статутний капітал 1742/1742.
 • Поточні зобов’язання 40/39.
 • Збиток -72/-45.
 • Кількість акцій 6966560/6966560.
 • Чисельність працівників 2/2.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(1799) від 07.03.14.