Створення: 17.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/03/2017

Публічне акціонерне товариство “Каховський райагрохім”, місцезнаходження Херсонська обл., м.Каховка, вул. Промислова,4, скликає загальні збори акціонерів 24.03.2017р. об 11:00 за своїм місцезнаходженням, кабінет гендиректора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії- Абрамов Сергій Миколайович ., члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Трофімов Віктор Анатолійович.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Каховський райагрохім».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити Генеральному директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

- утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Каховський райагрохім», обрати НР ПрАТ «Каховський райагрохім» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Каховський райагрохім», обрати РК ПрАТ «Каховський райагрохім» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Генеральний директор, обрати Генеральним директора терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства;

Питання 10:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kahrah.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.03.17.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до гендиректора Трояна Г.І.

Реєстрація учасників зборів 24.03.17 з 10:35 по 10:55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 1858/1957.
 • Основні засоби 1841/1924.
 • Запаси 2/2.
 • Сумарна дбт заборгованість 12/27.
 • Грошові кошти 3/4.
 • Власний капітал 5347/5347.
 • Статут.капітал 1742/1742.
 • Непокритий збиток -5269/-5169.
 • Поточні зобов’язання 38/37.
 • Чистий збиток -100/-78.
 • Кількість акцій 6966560/6966560.
 • Чисельн. працівників 2/2.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 33(2538) від 17.02.17.