Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/03/2016

Публічне акціонерне товариство “Каховський райагрохім” скликає загальні збори акціонерів 25.03.2016р. о 17:00 годині за адресою товариства: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Промислова,4 кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.03.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства, звернувшись до генерального директора Троян Г.І..

Реєстрація учасників зборів 25.03.16 з 16:20 по 16:45 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 1957/2034.
 • Основні засоби 1924/2017.
 • Запаси 2/2.
 • Сумарна дбт заборгованість 27/14.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 4/1.
 • Непокритий збиток -5169/-5091.
 • Власний капітал 5347/5347.
 • Статутний капітал 1742/1742.
 • Поточні зобов’язання 37/36.
 • Збиток -78/-86.
 • Кількість акцій 6966560/6966560.
 • Чисельність працівників 2/2.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 31 (4319) від 19.02.16.