Створення: 25.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2013

ПАТ “Каховський райагрохім” скликає загальні збори акціонерів 26.04.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Переобрання наглядової ради товариства.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 22.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 26.04.13 з 09.15 до 09.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

попередній період

Усього активів

2195

2199

Основні засоби

2182

2199

Запаси

2

2

Сумарна дебіторська заборгованість

11

32

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,3

0,4

Нерозподілений прибуток

(4933)

(4888)

Власний капітал

2155

2201

Статутний капітал

1742

1742

Поточні зобов’язання

40

33

Чистий прибуток (збиток)

(45)

(121)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6966560

6966560

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

2

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 55(1559) від 21.03.13.