Створення: 26.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2015

Публічне акціонерне товариство “Каховський райагрохім” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 10:00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Каховка, вул.Промислова, 4, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Обрання органів управління товариства
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до Генерального директора Трояна Г.І.

Реєстрація учасників зборів 30.04.2015 з 09:00 до 09:45 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 2034/2124.
 • Основні засоби 2017/2111.
 • Запаси 2/2.
 • Сумарна дбт заборгованість 14/11.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 1/0.
 • Непокритий збиток -5091/-5005.
 • Власний капітал 5347/5347.
 • Статутний капітал 1742/1742.
 • Поточні зобов’язання 36/40.
 • Збиток -86/-72.
 • Кількість акцій 6966560/6966560.
 • Чисельність працівників 2/2.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 58(2062) від 26.03.15.