Створення: 27.09.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/10/2018

Приватне акціонерне товариство «Каховський райагрохім», місцезнаходження Херсонська обл., м.Каховка, вул. Промислова, 4, скликає загальні збори акціонерів 31.10.2018р. о 10:00 за своїм місцезнаходженням, кабінет гендиректора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів.
  3. Про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів та визначення уповноваженої особи на укладання таких правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії- Абрамов Сергій Миколайович, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Тоган Алла Миколаївна.
Питання 2:
- по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.
Питання 3:
надати згоду на вчинення нижчеперелічених значних правочинів, для чого уповноважити директора товариства на укладання договорів продажу:
1) – комплексу нежитлових будівель та споруд:
адмінбудівля, вхід в підвал, вхід в підвал, ганок, ганок, ганок, А,а, аі, а2, аЗ, а4, загальна площа 475,3 кв.м.; підвал, під А, загальна площа 246,3 кв.м.; млин з прибудовою, Б,б, загальна площа 220,5 кв.м.; гараж з прибудовою, В, в, загальна площа 346,4 кв.м.; склад запчастин, Г, загальна площа 257,4 кв.м.; майстерня для ремонта техніки, Д, загальна площа 589,9 кв.м.; агролабораторія, тамбур, тамбур, ганок, Е, е, е1, е2, загальна площа 106,0 кв.м.; побутові приміщення, тамбур, ганок, Ж, ж, ж1, загальна площа 106,6 кв.м.; аигар-склад, 3, загальна площа 1229,8 кв.м.; туалет, К; склад матеріалів, тамбур, тамбур, навіс, М, м, м1, м2, загальна площа162,5 кв.м.; навіс-зернотік, Н; прохідна, ганок, П, п, загальна площа 6,8 кв.м.; ангар-склад, Р, загальна площа 308,8 кв.м.; навіс-зернотік, С; моторний цех, навіс, Т, т, загальна площа 122,4 кв.м.; навіс, У; огорожі та споруди, 1-14.
(розташованих за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, будинок 4, залишкова вартість якого згідно балансу становить 1 589 226,82 грн. (без ПДВ );
- земельної ділянки загальною площею 2,1107 га, розташованою за тією ж адресою;
- встановити суму оплати за договором купівлі-продажу зазначеного майна та земельної ділянки за ринковою вартістю, яка має бути затверджена наглядовою радою;
2) інших необоротних матеріальних активів залишковою вартістю 0,00 грн;
3) виробничих запасів вартістю 1654,00 грн.;
4) малоцінних швидкозношувальних предметів вартістю 1034,57 грн.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kahrah.vatua.com
Акціонер має право:
а) не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
б) не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства (в разі доповнення порядку денного питанням про обрання органів товариства);
в) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 10.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – Генерального директора Трояна Геннадія Івановича до дня проведення зборів, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
г) отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
д) ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з нових питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства має бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:
- загальна кількість акцій у випуску товариства – 6 966 560шт.;
- кількість голосуючих акцій – 6 173 002шт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 25.10.2018р.
Реєстрація учасників зборів 31.10.2018р. з 09:35 по 09:55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчену згідно законодавства, та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 186(2939) від 28.09.18.