Створення: 31.10.2018

Протокол загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства – 31/10/2018

Місце проведення: Херсонська обл.,
м.Каховка, вул. Промислова, 4,
каб. гендиректора
Дата проведення зборів: 31.10.2018р.
Час початку проведення зборів: 10.00 год.

І. Відкриття зборів.

1. Повідомлення про кворум.

Відкрила збори голова наглядової ради товариства Філь Тетяна Григорівна. Слово для повідомлення про результати реєстрації акціонерів для участі в зборах надано голові реєстраційної комісії – Трояну Г.І.

Товариством здійснено випуск таких цінних паперів: акції іменні прості; свідоцтво про реєстрацію випуску № 20/21/1/11 від 30.03.2011р., видане Херсонським ТУДКЦПФР, код випуску UA4000119572; номінальна вартість акції 0,25грн.; кількість 6 966 560 шт.; загальна номінальна вартість 1 741 640,00 грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.10.2018р.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 195 осіб, яким належать усі 6 966 560 шт. акцій випуску;

- загальна кількість голосуючих акцій складає 6 173 002  шт.

Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня. За емітентом акції не обліковуються.

Зареєструвався та бере участь в загальних зборах 1 акціонер – власник голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 6 052 074 шт.

Кворум загальних зборів складає 98,04 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються такими, що набрали кворум та правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Запитань, заперечень, зауважень щодо процедури реєстрації учасників зборів від акціонерів не надійшло.

2. Склад робочих органів зборів (голови та секретаря, тимчасової лічильної комісії зборів).

Згідно протоколу засідання наглядової ради від 20.09.2018 р. головувати на загальних зборах уповноважена Філь Тетяна Григорівна, виконувати функції секретаря  – Литвиненко Тетяна Олександрівна.

Склад тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок результатів голосування до обрання лічильної комісії загальними зборами, сформований тим же рішенням наглядової ради і складає: голова тимчасової лічильної комісії – Абрамов Сергій Миколайович, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Тоган Алла Миколаївна.

Далі збори веде голова зборів.

3. Повідомлення про порядок денний.

Голова зборів повідомив, що пропозицій від акціонерів щодо внесення доповнень до порядку денного, щодо проектів рішень з питань порядку денного (за 20 днів до проведення зборів) не надійшло. Тому для голосування з кожного питання порядку денного цих зборів до відповідних бюлетенів для голосування внесені тільки ті проекти рішень, які були визначені та затверджені наглядовою радою при підготовці до зборів у відповідності з її повноваженнями та положеннями законодавства (протокол засідання ради від 12.10.2018р.).

Згідно здійсненого відповідно до вимог ст.35 ЗУ «Про АТ» та статуту товариства повідомлення про скликання загальних зборів порядок денний такий:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Затвердження порядку проведення зборів.

3.Про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів та визначення уповноваженої особи на укладання таких правочинів.

 

ІІ.  Розгляд питань порядку денного.

 

1.Обрання лічильної комісії.

Голова зборів: враховуючи положення ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства», на голосування винесений проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного: лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Абрамов Сергій Миколайович, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Тоган Алла Миколаївна.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 6 052 074 голоси (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій);

“Проти” – 0;   “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії- Абрамов Сергій Миколайович, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Тоган Алла Миколаївна.

 

2.Затвердження порядку проведення зборів.

Голова зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме:

по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Заперечень, запитань не надійшло.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 6 052 074 голоси (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій);

“Проти” – 0;   “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення:

по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

 

3.Про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів та визначення уповноваженої особи на укладання таких правочинів.

Доповідач – голова наглядової ради товариства Філь Тетяна Григорівна. Доповіла акціонерам про мотиви винесення цього питання на розгляд загальних зборів, а саме: в подальшому планується винести на розгляд загальних зборів акціонерів рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. А перед цим планується продати майно товариства з метою отримання коштів для подальшого розрахунку з працівниками, здійснення інших обов’язкових платежів, та розрахунку з акціонерами товариства коштами, що залишаться після здійснення попередніх обов’язкових платежів.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Голова зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме:

надати згоду на вчинення нижчеперелічених значних правочинів, для чого уповноважити Генерального директора товариства Трояна Геннадія Івановича на укладання договорів продажу:

1) – комплексу нежитлових будівель та споруд: адмінбудівля, вхід в підвал, вхід в підвал, ганок, ганок, ганок, А,а, аі, а2, аЗ, а4, загальна площа 475,3 кв.м.; підвал, під А, загальна площа 246,3 кв.м.; млин з прибудовою, Б,б, загальна площа 220,5 кв.м.; гараж з прибудовою, В, в, загальна площа 346,4 кв.м.; склад запчастин, Г, загальна площа 257,4 кв.м.; майстерня для ремонта техніки, Д, загальна площа 589,9 кв.м.; агролабораторія, тамбур, тамбур, ганок, Е, е, е1, е2, загальна площа 106,0 кв.м.; побутові приміщення, тамбур, ганок, Ж, ж, ж1, загальна площа 106,6 кв.м.; аигар-склад, 3, загальна площа 1229,8 кв.м.; туалет, К; склад матеріалів, тамбур, тамбур, навіс, М, м, м1, м2, загальна площа162,5 кв.м.; навіс-зернотік, Н; прохідна, ганок, П, п, загальна площа 6,8 кв.м.; ангар-склад, Р, загальна площа 308,8 кв.м.; навіс-зернотік, С; моторний цех, навіс, Т, т, загальна площа 122,4 кв.м.; навіс, У; огорожі та споруди, 1-14, (розташованих за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, будинок 4), залишкова вартість якого згідно балансу станом на 31.10.2018 р. становить 1 021 572,78  грн. (без ПДВ );

- земельної ділянки загальною площею 2,1107 га, розташованою за тією ж адресою, балансова вартість якої становить 553 637,00 грн. (без ПДВ );

1.1) встановити вартість комплексу нежитлових будівель та споруд, яку необхідно застосувати при укладанні договору купівлі–продажу, у розмірі 1 100 000,00 грн.;

1.2) встановити вартість земельної ділянки, яку необхідно застосувати при укладанні договору купівлі–продажу, у розмірі 600 000,00 грн.;

2)  інших необоротних матеріальних активів залишковою вартістю 0,00 грн;

3) виробничих запасів  вартістю 1654,00 грн. (без ПДВ );

4) малоцінних швидкозношувальних предметів вартістю 1034,57 грн. (без ПДВ ).

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 6 052 074 голоси (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій);

“Проти” – 0;   “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення:

надати згоду на вчинення нижчеперелічених значних правочинів, для чого уповноважити Генерального директора товариства Трояна Геннадія Івановича на укладання договорів продажу:

1) – комплексу нежитлових будівель та споруд: адмінбудівля, вхід в підвал, вхід в підвал, ганок, ганок, ганок, А,а, аі, а2, аЗ, а4, загальна площа 475,3 кв.м.; підвал, під А, загальна площа 246,3 кв.м.; млин з прибудовою, Б,б, загальна площа 220,5 кв.м.; гараж з прибудовою, В, в, загальна площа 346,4 кв.м.; склад запчастин, Г, загальна площа 257,4 кв.м.; майстерня для ремонта техніки, Д, загальна площа 589,9 кв.м.; агролабораторія, тамбур, тамбур, ганок, Е, е, е1, е2, загальна площа 106,0 кв.м.; побутові приміщення, тамбур, ганок, Ж, ж, ж1, загальна площа 106,6 кв.м.; аигар-склад, 3, загальна площа 1229,8 кв.м.; туалет, К; склад матеріалів, тамбур, тамбур, навіс, М, м, м1, м2, загальна площа162,5 кв.м.; навіс-зернотік, Н; прохідна, ганок, П, п, загальна площа 6,8 кв.м.; ангар-склад, Р, загальна площа 308,8 кв.м.; навіс-зернотік, С; моторний цех, навіс, Т, т, загальна площа 122,4 кв.м.; навіс, У; огорожі та споруди, 1-14, (розташованих за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, будинок 4), залишкова вартість якого згідно балансу станом на 31.10.2018 р. становить 1 021 572,78  грн. (без ПДВ );

- земельної ділянки загальною площею 2,1107 га, розташованою за тією ж адресою, балансова вартість якої становить 553 637,00 грн. (без ПДВ );

1.1) встановити вартість комплексу нежитлових будівель та споруд, яку необхідно застосувати при укладанні договору купівлі–продажу, у розмірі 1 100 000,00 грн.;

1.2) встановити вартість земельної ділянки, яку необхідно застосувати при укладанні договору купівлі–продажу, у розмірі 600 000,00 грн.;

2)  інших необоротних матеріальних активів залишковою вартістю 0,00 грн;

3) виробничих запасів  вартістю 1654,00 грн. (без ПДВ );

4) малоцінних швидкозношувальних предметів вартістю 1034,57 грн. (без ПДВ ).

 Закриття зборів.